Gallery

Busenkai Tokyo

Tameshigiri and Shuriken Keiko with Sembokuya Sensei [Back To Gallery]


 

Busenkai Canada

Dojo Summer BBQ Party 2015 [Back To Gallery]


 

Busenkai Indonesia


 

Busenkai Taiwan


 

Busenkai Hongkong & China


 

Busenkai Malaysia